Kravanalys

Kravanalys Ellbo Åkeri AB

Företagets ramar

Företaget är ett mindre åkeri bestående av sex fordon som utför både lokala – och fjärrtransporter. Företagets mål är att upprätthålla och erbjuda service och kvalité till såväl befintliga uppdragsgivare men även till nya kunder. Personalen består av 9 medarbetare varav 7 är chaufförer, vilka alla tar gemensamt ansvar för åkeriets kundrelationer. De andra tjänsterna består av administration samt personal- och verksamhetsansvar. Företaget värnar om sin personlighet både mot kund och mot personal.

Företagets värderingar är kvalité, säkerhet och hälsa. Kvalité innebär till exempel att hålla god säkerhet och ta ansvar för transporten, det vill säga att leverera rätt varor i utsatt tid. Kvalitén består även i att upprätta trovärdighet samt att vara en personlig samarbetspartner till kund och hålla god service i form av snabb tillgänglighet och flexibilitet. Medarbetarna anses vara företagets viktigaste resurs vilket gynnas av hög arbetstillfredsställelse och motivation till arbetet. Det skapas bland annat genom inbjudan till delaktighet i den dagliga transportplaneringen samt möjlighet till ansvar över personliga fordon. Företagets säkerhetspolicy innebär att hålla sig med trafiksäkra fordon, utöva kompetensutveckling, att följa kör- och vilotidslagen samt följa arbetsmiljölagen. Företaget främjar god hälsa i form av fria träningsavgifter, massage samt sjukvård (till viss del) för alla medarbetare.

Företagets möjligheter i verksamheten är de befintliga och goda kundrelationer som företaget har. Begränsningarna består i att inte vilja utöka verksamheten, vilket kan finnas behov av när befintliga kunders efterfrågan ökar. De största hindren för att företaget inte ska fungera väl är en sviktande marknad då konkurrensen ökar.

Företaget har antagna policys i såväl miljö-, trafiksäkerhet- samt kvalitet.

Resultat/ uppgifter

Nyckeluppgiften är transporter. Medarbetarnas ansvar är att följa trafiksäkerhetslagar, kör- och vilotidslagen samt att ta ansvar över sitt fordon. Alla bör känna ett gemensamt ansvar för att alla transporter blir utförda enligt uppdragen. Medarbetarna ska vara ansvarfulla och uppmärksamma i trafiken. Resultatet är nöjda kunder och medarbetare.

Ramar för person

Företaget förväntar sig att medarbetarna är representativa, det vill säga rena kläder och fordon samt att vara trevliga och tillmötesgående mot kund. De ska följa trafikregler och vara en uppmärksam yrkeschaufför. De förväntas vara lojala mot arbetsgivare och medarbetare. Organisationen kräver ”frihet under ansvar” i arbetet, vilket till viss del innebär egenkontroll. Medarbetarna ska förstå sin roll i sammanhanget, det vill säga att förstå att deras arbetsinsatser påverkar andra aktörer i ledet.

Övriga villkor

Ingen individuell lönesättning.  Företaget följer avtalsenlig lön enligt kollektivavtal. Löneutvecklingen följer kollektivavtalet.

Befattningskrav

Körkortsbehörighet BE CE. Meriterande är truck och hjullastarkort då det underlättar i företagets självständighet. Funktionell kompetens genom erfarenhet underlättar självständighet och samarbete i transportplaneringen samt att kunna ta ansvar genom planering av egen körsträcka och väglag. Erfarenheten av fordonets beteende och dess lastegenskaper har stor betydelse av säkerhetsskäl vilket är viktigt för företagets värderingar.

Personliga egenskaper som värdesätts är:

Flexibilitet i arbetstider – möjlighet till schemalöst arbete då körplanering sker inför och under varje vecka, inställd på snabba förändringar i körplanering då det ofta krävs för att hålla den service till kund som företaget värderar, möjlighet till övertid.

God samarbetsförmåga med transportledare och kollegor – visa förståelse för förändring i körplanering samt delta i ansvaret att transporten blir utförd enligt uppdrag.

Noggrannhet och försiktighet – uppmärksamhet på säkerhet i trafik, försiktighet vid lastning och lossning för att minimera risken för gods- och personskador, lasta godset rätt för fordonets bästa köregenskap, uppmärksamhet på godset så att det är oskadat både vid lastning och lossning, vara lyhörd och uppmärksam på eget fordon så att det är trafiksäkert.

Representativ – trevlig, tillmötesgående och hjälpsam till kund, rena arbetskläder och ett vårdat yttre, visa förståelse för samverkande aktörers arbete.

Förmåga att känna engagemang och ha intresse för sitt arbete – att aktivt delta och bidra till organisationens utveckling och behov.

Det är av betydelse att varje medarbetare ser sin del i att få det dagliga arbetet att fungera i ett större sammanhang. Med det menas att se ett sammanhang för kundens räkning, för att bibehålla god service och kvalité för företaget. Medarbetare förväntas bidra till och hjälpa företaget att tillfredsställa kunden.